Accent

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Bijzondere voorwaarden

De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het door de reiziger ondertekende reisvoorstel zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis. De overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door de reisorganisator en dit onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. vertrek-en aankomsturen, tarieven, wisselkoersen, e.a.

2.2 De identiteitsbewijzen zoals reispas, visa, e.a. dienen te worden aangevraagd door de reiziger. Eveneens is de reiziger zelf verantwoordelijk voor de nodige inentingen, medicijnen, e.a. 

2.3 Eventuele kosten die zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie die de reiziger bezorgt, zijn uitsluitend te zijnen laste. Het is dus uiterst belangrijk dat de reiziger steeds de volledige, noodzakelijke én correcte informatie verstrekt om het welslagen van de reis niet in het gedrang te brengen.

Artikel 3. Betaling.

3.1 Bij niet-betaling van het saldo behoudt de reisorganisator zich het recht voor om de reisdocumenten niet af te leveren.

3.2 Indien het saldo niet betaald wordt op de afgesproken termijn, zal dit beschouwd worden als een verbreking van het contract door de reiziger conform de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Het voorschot zal dan verworven blijven voor de reisorganisator. Bij annulering door de reiziger nadat hij het saldo had moeten vereffenen, zullen de onkosten hiervan integraal betaald moeten worden door de reiziger. In dat geval heeft de reiziger geen recht meer om deel te nemen aan de reis.

3.3 Indien de reiziger het saldo op de afgesproken vervaldag niet betaalt, maar alsnog wenst deel te nemen aan de reis, gelden volgende voorwaarden: bij niet-betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% met een minimum van 65 euro en dit van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Daarnaast en eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zal een interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal worden aanzien als een volledige maand. In ieder geval kan de reiziger niet deelnemen aan de reis, indien het saldo niet betaald is vóór aanvang van de reis. Het voorschot zal dan verworven blijven voor de reisorganisator.

Artikel 4. Geschillenregeling

4.1 De plaats van uitvoering van de overeenkomst is steeds de maatschappelijke zetel van de reisorganisator.

4.2 Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgische recht. Geschillen dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van Leuven.

Artikel 5. Persoonlijke gegevens

5.1 Overeenkomend met de bepalingen van de Europese privacywetgeving (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gelden volgende voorwaarden:

5.1.1 Persoonlijke identificatiegegevens worden door de reisorganisator alleen geregistreerd met de bedoeling die diensten te verlenen waarvoor de reiziger zich bij de reisorganisator heeft verbonden.

5.1.2 De reisorganisator zal deze gegevens, o.a. via nieuwsbrieven, ook gebruiken om de reiziger interessante informatie aan te bieden over andere producten en diensten van de reisorganisator.

5.1.3 De reisorganisator zal de persoonlijke gegevens van de reiziger enkel en alleen gebruiken voor deze doeleinden. Er worden geen persoonlijke gegevens bekendgemaakt, verkocht, verhuurd of uitgewisseld met andere organisaties of instanties, tenzij aan bedrijven die optreden als gegevensverwerkers en die handelen in naam van en onder controle van de reisorganisator. Het kan eventueel ook indien de reiziger vooraf is verwittigd en hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, of als het op andere wijze door de wet wordt voorgeschreven.

5.2 De reiziger heeft uiteraard het recht om al zijn gegevens te raadplegen, eventueel te beperken en indien nodig te vragen verkeerde gegevens recht te zetten of te verwijderen. Bovendien mag en kan de reiziger bezwaar maken tegen elke verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor direct- marketingdoeleinden in de toekomst. De reiziger kan dit eenvoudig door te mailen naar hallo@annevanpassel.be

Artikel 6.

De gebeurlijke nietigheid en/of niet- tegenstelbaarheid van een artikel of alinea tast de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverminderd bestaan.

 

Abonneer hier!

Onze nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!