Accent

Bijzondere voorwaarden

Artikel 1. Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator.

De bijzondere voorwaarden kunnen nooit tegenstrijdig zijn aan de algemene voorwaarden en ook niet aan de wet. De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Formaliteiten.

2.1 Inzake de te vervullen formaliteiten en de duur voor het bekomen ervan die hem in de pakketreisovereenkomst worden medegedeeld, dient de reiziger de reisorganisator schriftelijk te bevestigen hiervan kennis te hebben en te aanvaarden.

2.2 Elke reiziger die minderjarig is op het moment van aanvang van de reis, en begeleid wordt door een meerderjarige die deel uitmaakt van zijn gezin, moet over alle documenten beschikken die hem deelname aan nationale en internationale reizen toelaat.

2.3. De reisorganisator aanvaardt geen reizigers die minderjarig zijn op aanvangsdatum van de reis, behalve die minderjarigen bedoeld in artikel 2.2. De reisorganisator houdt zich het recht voor elk expliciet geval zelf te beoordelen.

Artkel 3. Indien de reis door de reisorganisator gewijzigd dient te worden.

3.1 Soms kan het zijn dat er voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten gebeuren. Dit kan gaan om vertrek vanuit andere locaties, verandering van reisbegeleider, inschakeling van andere dan de voorziene vervoermiddelen, aanpassingen aan factoren buiten de wil van de reisorganisator, etc..
Deze aanpassingen worden als onbeduidend beschouwd, mits de reisorganisator de nadelige gevolgen van dergelijke aanpassingen zo sterk mogelijk beperkt.

3.2 De reisorganisator neemt de uiteindelijke beslissing, in de mate van het mogelijke rekening houdend met de wensen van de reizigers. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de reiziger.

3.3 Het karakter van de reis zal steeds zoveel mogelijk in stand gehouden worden.

Artikel 4. De reis zelf.

4.1 In de precontractuele informatie die deel uitmaakt van de pakketreisovereenkomst staat het reisprogramma beschreven. Foto's zijn steeds illustratief, zowel in flyers, brochures, publiciteit en op de website.

4.2 Elke reiziger moet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats. Indien de reiziger niet of niet tijdig aansluit bij de rest van de groep, zijn de eventueel hieraan verbonden kosten te zijnen laste. Evenmin kan deze reiziger dan aanspraak maken op enige terugbetaling voor niet genoten diensten.

4.3 Ook tijdens de reis draagt de reiziger die op eigen initiatief van de planning afwijkt, of zich aan de begeleiding onttrekt, het risico en de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft evenmin recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

4.4 De reiziger is zich ten allen tijde bewust van de aanwezigheid van risico's en eventueel gebrek aan medische hulpverlening, infrastructuur en mogelijkheid tot communicatie. Dit valt buiten de aansprakelijkheid van de reisorganisator.

Artikel 5. Prijzen: bepalingen.

5.1 De prijs is – behoudens duidelijke materiële vergissing - vast, met uitzondering van de onderdelen brandstoftoeslagen, luchthaventaksen en wisselkoersen.

5.2 De prijs geldt per persoon. 

5.3 Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig; prijzen die mondeling of via telefoon worden vermeld zijn slechts onder voorbehoud.

5.4 We berekenen onze prijzen op basis van de brandstoftoeslagen, luchthaventaksen en wisselkoersen die op datum van publicatie van toepassing waren.

5.5 De reiziger kan de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen, indien de basisprijs met meer dan 8 % verhoogd wordt.  In dit geval mag de reiziger de terugbetaling vragen van de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

5.6 Prijsverminderingen zullen in het voordeel van de reiziger verrekend worden.

Artikel 6. Betaling van de reissom.

6.1 Het voorschot bedraagt altijd minimum 50% van de reissom, met een minimum van 200 euro. Het saldo moet uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum betaald zijn. Indien de reis geboekt wordt binnen de 6 weken voor de afreis, met akkoord van de reisorganisator, moet het volledige bedrag in één keer overgemaakt worden, en dit vóór de afreisdatum.

Artikel 7. Overdraagbaarheid van de boeking.

7.1 Als een persoon voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden, kan deze persoon de pakketreisovereenkomst overnemen van de persoon die de reis oorspronkelijk geboekt had.

7.2 Deze kosten van overdracht bedragen:
a. Tot 6 weken voor afreis: 100 euro, plus de extra kosten verschuldigd aan de reisorganisator die met deze overdracht gepaard gaan.
b. Vanaf 6 weken voor afreis: 150 euro, plus de extra kosten verschuldigd aan de reisorganisator die met deze overdracht gepaard gaan.

Artikel 8. Opzegging van de pakketreisovereenkomst.

8.1 Opzegging door de reisorganisator: de reisorganisator beslist ten laatste 20 kalenderdagen voor afreis of een groepsreis al of niet zal doorgaan , bv. wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal deelnemers staat steeds vermeld in de precontractuele informatiefiche en in de pakketreisovereenkomst. De reisorganisator beslist autonoom of een reis met een kleiner aantal deelnemers dan het voorziene minimum kan doorgaan.

8.2 Opzegging door de reiziger: de juiste datum van de opzegging wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door de reisorganisator van de opzegging van de reiziger. 

8.3 De schadevergoeding bij opzegging door de reiziger wordt door de reisorganisator als volgt forfaitair vastgelegd:
-Tot 6 weken voor afreisdatum: 30% van de reissom, met een minimum van 150 euro.
-Vanaf 6 weken tot 3 weken voor afreis: 50% van de reissom, met een minimum van 250 euro.
-Vanaf 3 weken voor afreis: 100% van de reissom

8.4 De reisorganisator zal zijn uiterste best doen steeds de beste vervanging te zoeken voor wijzigingen op het programma en de gevolgen van onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden die zich kunnen voordoen op de reisbestemming alvorens de reis aangevangen is. Indien de aangeboden vervanging in de lijn ligt van het type reis, heeft de reiziger geen recht op een kosteloze opzegging, tenzij anders vermeld in de precontractuele informatie die de reiziger uitdrukkelijk gelezen en aanvaard heeft.

8.5 De reisorganisator baseert zich op het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

8.6 De reisorganisator behoudt er zich het recht toe om op elk tijdstip een reis te annuleren wegens ernstige familiale omstandigheden, zoals overlijden, ernstige ziektes, e.d.

Artikel 9. Eventuele andere wijzigingsaanvragen door de reiziger (zoals bestemming, reisdatum, etc.)

9.1 De reisorganisator kan deze wijzigingen aanvaarden, slechts in de mate van het mogelijke, uitdrukkelijk mits schriftelijk akkoord en steeds mits betaling van volgende administratiekosten per persoon:
a. Tot 6 weken voor afreis: 100 euro per reiziger
b. Vanaf 6 weken voor afreis zijn de opzegkosten van toepassing (zie artikel 8.3)

Artikel 10. Verloop van de reis.

10.1 Een reiziger wordt uitgesloten van verdere deelneming aan de reis zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom, indien hij de richtlijnen i.v.m. conditie, veiligheid, het reisverloop, etc. niet naleeft. Vanaf dan maakt de reiziger geen deel meer uit van de reis.

10.2 Indien een reiziger niet of niet langer over de nodige ingesteldheid of fysieke paraatheid beschikt om de reis te volmaken, kan de reisorganisator besluiten hem naar de verblijfplaats of zelfs naar de plaats van vertrek terug te zenden. Alle ongemakken en bijkomende kosten die hieruit zouden kunnen voortspruiten zijn dan voor rekening van de betrokkene.

Artikel 11. Bagage.

11.1 Verlies, beschadiging of zelfs diefstal van bagage en fotomateriaal is nooit de verantwoordelijkheid van de reisorganisator. De verantwoordelijkheid over de bagage en het fotomateriaal berust uitsluitend bij de reiziger. De reiziger dient ervoor te zorgen dat zijn persoonlijke goederen verzekerd zijn tegen diefstal, schade of verlies.

11.2 Indien het toegelaten gewicht van de bagage overschreden wordt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor overgewicht ten laste van de reiziger.

Artikel 12. Dienstregeling van vervoerders.

12.1 Deze zijn indicatief, en kunnen zowel voor als tijdens de reis veranderen. Indien deze veranderingen zich voordoen, kan de duur van de reis ook wijzigen. De reiziger dient hiermee steeds rekening te houden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

13.1 Elke wijziging die zich voordoet wat betreft exploitatie, faciliteiten en diensten van het programma zal onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator worden gemeld aan elke reiziger.

13.2 De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor plotse gebeurtenissen, voortvloeiend uit overmacht zoals onverwachte wijzigingen betreffende reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, stakingen, ongevallen, weersomstandigheden, natuurrampen, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Als er tengevolge van deze omstandigheden extra kosten optreden, zijn deze voor rekening van de reiziger behalve in de gevallen voorzien door de pakketreiswetgeving.

13.3 Indien de reiziger de voorschriften niet naleeft, en dientengevolge eventueel aangehouden wordt door politie of een andere autoriteit, zijn de kosten hiervan uitsluitend voor rekening van deze reiziger.

13.4 Gezien het soms avontuurlijke karakter van de reis, zal men de goede uitvoering van diensten uitgevoerd door derden in het buitenland steeds moeten beoordelen naar plaatselijke gebruiken en gewoonten.

13.5 De reisovereenkomst kan door de reisorganisator worden opgezegd, zonder aansprakelijk te zijn voor schade ingeval van overmacht, t.t.z. abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, niettegenstaande alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. Overmacht is o.m. politieke onrust, oorlog, natuurrampen, voedsel- of andere schaarste, staking, etc.

13.6 De reiziger dient steeds te zorgen voor alle benodigde identiteitsdocumenten en eventuele visa, alsook voor alle eventuele inentingen.

13.7 De reisorganisator heeft geen enkele medische bevoegdheid. De reiziger dient alle verstrekte medische informatie te evalueren met een bevoegde arts. Alle gezondheidsrisico's (zoals bijv. hartaandoeningen, epilepsie, ...) moeten vanaf de inschrijving meegedeeld worden aan de reisorganisator. De reisorganisator ontdoet zich van deze informatie na de reis.

13.8 De reiziger staat eveneens in voor de na te leven formaliteiten betreffende deviezen en bagage. Als hij de wettelijke voorschriften van het betrokken land niet naleeft, is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen, zowel voor de reiziger zelf, zijn medereizigers als de reisorganisator.

Artikel 14. Huurwagens.

14.1 De reisorganisator gebruikt soms huurwagens voor het vervoer van de reizigers. De reizigers dienen, als een goede huisvader mede zorg te dragen voor deze voertuigen. Het aanrichten van al of niet opzettelijke schade aan deze voertuigen is dan ook ten laste van de reiziger(s) die verantwoordelijk wordt/worden gehouden voor de schade.

14.2 Bij een aantal reizen met huurwagens rekent men een franchisebedrag per schadegeval, soms is ook niet alle schade gedekt door de verzekering. Deze vrijstelling of niet-gedekte schade is ten laste van de reizigers.

Artikel 15. Klachtenregeling.

15.1 De reiziger dient ten allen tijde eerst de reisorganisator aan te spreken indien hij opmerkingen heeft over de reis. De reisorganisator zal naar best vermogen alles in het werk stellen om welk probleem dan ook in der minne te regelen.

15.2 Voor eventuele geschillen, is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.

15.3 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16. Gebruiksrecht foto’s.

16.1 Foto's waar reizigers op staan kunnen gebruikt worden voor communicatie-doeleinden van de reisorganisator.
Indien de reiziger hier bezwaar tegen heeft, kan hij dit voor vertrek melden aan hallo@annevanpassel.be

Artikel 17. Toepasselijkheid

De gebeurlijke nietigheid en/of niet- tegenstelbaarheid van een artikel of alinea tast de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverminderd bestaan.

Abonneer hier!

Onze nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!